Liên hệ Tonka trực tuyến

Tonka Online cung cấp cho sinh viên cơ hội để khám phá các lĩnh vực quan tâm, tính linh hoạt trong lập kế hoạch, và chuẩn bị cho các khóa học cấp cao hơn. Bạn có thể hoàn thành các khóa học bắt buộc hoặc chuẩn bị trong suốt mùa hè hoặc nhận thêm một lớp học trong suốt một năm.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chương trình trực tuyến hoặc muốn đăng ký, hãy điền vào mẫu này.

Sinh viên trực tuyến Tonka làm việc tại nhà