Thông tin định hướng

2020-21 năm học

Xem định hướng sinh viên 2020-21

Vui lòng điền đầy đủ các mẫu sau đây vào ngày 22 tháng 2020.

Hình thức VANTAGE yêu cầu:

VANTAGE học sinh đứng bên cạnh các đối tác kinh doanh của họ.