Xuất sắc và thuộc về

Cam kết về sự xuất sắc và thuộc về

Hội đồng trường Minnetonka có tầm nhìn về đẳng cấp thế giới, tập trung vào sự xuất sắc của trẻ em. Chúng tôi tin rằng những học sinh cảm thấy có cảm giác thuộc về trường học của họ có nhiều khả năng trải nghiệm thành công trong và ngoài lớp học. Hội Đồng Nhà Trường, Ban Lãnh Đạo Học Khu, các giáo viên và nhân viên cam kết làm việc không mệt mỏi để cung cấp một môi trường học đường nơi tất cả học sinh cảm thấy an toàn, được chào đón, hỗ trợ và chấp nhận. Là một Học Khu, chúng tôi sẽ cố gắng đảm bảo rằng mỗi học sinh cảm thấy được lắng nghe, tôn trọng, bao gồm, có giá trị và kết nối với cộng đồng của chúng tôi— một cảm giác rằng họ thuộc về.

Để hỗ trợ sự xuất sắc và thuộc về, Học Khu cam kết những điều sau đây:

  • Cung cấp cho sinh viên các công cụ, cơ hội và hỗ trợ cho sự thành công trong trường học và chuẩn bị cho ngoài trường học, cho dù kế hoạch sau trung học của họ là chọn trường cao đẳng 2 năm hoặc 4 năm, trường thương mại, cao đẳng kỹ thuật, quân đội hoặc việc làm.
  • Các chương trình và dịch vụ sẽ được thực hiện tại tất cả các trường trong Học Khu của chúng tôi để đảm bảo rằng thành tích học tập của học sinh sẽ không rơi vào các mô hình có thể nhận dạng bởi các yếu tố như chủng tộc, dân tộc, trình độ tiếng Anh, tình trạng kinh tế xã hội, tôn giáo, khuynh hướng tình dục hoặc khả năng.
  • Cung cấp các dịch vụ giảng dạy và học tập cho phép mỗi học sinh đạt được sự xuất sắc, nơi thành tích cá nhân và học tập sẽ phát triển mạnh mẽ.
  • Các dịch vụ sẽ được thực hiện trong học khu của chúng tôi để đảm bảo tất cả học sinh có một người và địa điểm để kết nối và được lắng nghe xung quanh những lo ngại đang ảnh hưởng đến ý thức hòa nhập và thuộc về họ.
  • Làm sâu sắc thêm sự hiểu biết của chúng tôi về các yếu tố ảnh hưởng đến thành tích học tập.
  • Khám phá và theo đuổi các chiến lược mới để loại bỏ tất cả các khoảng trống thành tích.