Ủy ban về sinh viên thuộc về

Ủy ban về Thuộc về Sinh viên sẽ phục vụ như một nguồn lực trong việc xác định các lĩnh vực để cải thiện, củng cố và kỷ niệm thành công trong các lĩnh vực đa dạng, công bằng, hòa nhập và xuất sắc. Nó cũng sẽ thu hút cộng đồng Trường Minnetonka tham gia giám sát tiến trình của Học khu đối với Cam kết Xuất sắc và Thuộc về.

Ủy ban hiện tại có trụ sở xung quanh Trường Trung học Minnetonka, nhưng các ủy ban trong tương lai đang được lên kế hoạch cho các cấp lớp khác và sẽ họp thường xuyên. Thành viên bao gồm nhân viên Học khu, phụ huynh, học sinh MHS và các đối tác cộng đồng. Danh sách các thành viên không được công bố công khai, vì trẻ vị thành niên là thành viên của nhóm này và được yêu cầu chia sẻ câu chuyện cá nhân của họ.

Ủy ban tương lai

Một Ủy ban về Thuộc về Học sinh cũng sẽ được phát triển cho cấp trung học cơ sở và cấp tiểu học. Học khu sẽ bắt đầu làm việc để thành lập hai ủy ban đó và sẽ chọn các thành viên ủy ban cùng nhau phản ánh một loạt các sự đa dạng và kinh nghiệm.