Đánh giá chương trình giảng dạy và chính sách

Các Trường Minnetonka cam kết đánh giá chương trình giảng dạy và chính sách của mình một cách thường xuyên để đảm bảo rằng Học khu chấp nhận sự đa dạng, công bằng và hòa nhập và sẽ làm việc để sửa chữa bất kỳ trường hợp phân biệt đối xử nào được tìm thấy.

Đánh giá chương trình giảng dạy

Đánh giá chương trình học tập là một quá trình kéo dài nhiều năm. Mỗi năm, các lĩnh vực ngoại khóa được xác định trải qua một đánh giá chương trình bao gồm phân tích dữ liệu, phân phối, thực hành tốt nhất và xem xét tài liệu liên quan. Kết quả của quá trình này là một chương trình học tập mà học khu tin rằng đáp ứng các tiêu chuẩn cao và sự nghiêm ngặt về học thuật mà học sinh Minnetonka xứng đáng được hưởng. Học khu sẽ xem xét chính sách xem xét chương trình giảng dạy để đảm bảo các quan điểm đa dạng được kết hợp trong toàn bộ nội dung và tài liệu khóa học.

Đánh giá chính sách và thực tiễn

Các Trường Minnetonka sẽ xem xét và cập nhật các chính sách và thực tiễn của học khu để đảm bảo chúng phù hợp với cam kết của học khu về sự xuất sắc và thuộc về. Các kỳ vọng về hành vi và hạnh kiểm rõ ràng sẽ được thiết lập và thông báo cho tất cả học sinh và nhân viên. Ngoài ra, các hệ thống báo cáo vi phạm sẽ được thực hiện và thực thi một cách nhất quán. Những kỳ vọng này sẽ buộc mọi người trong trường phải chịu trách nhiệm về những hành vi không thể chấp nhận được.

Các buổi nghe đánh giá chính sách

Hội đồng Nhà trường đã tổ chức các buổi lắng nghe vào ngày 2 tháng Mười Một và ngày 9 tháng Mười Một, 2020, để nghe ý kiến đóng góp của cộng đồng về các chính sách của học khu đã được xem xét như một phần của kế hoạch hành động của Hội đồng Nhà trường cho Mục tiêu # 2: Xuất sắc và Thuộc về - Đa dạng. Equity. Bao gồm.

Các chính sách được xem xét bao gồm:

Các thành viên cộng đồng đã chia sẻ nhận xét của họ, bao gồm cả những thay đổi ngôn ngữ được đề xuất và đề xuất. Các thành viên cộng đồng không thể tham dự sự kiện được khuyến khích liên hệ với Hội đồng quản trị về các mục này qua email.