Kế hoạch hành động

Tháng tám 2020

 • Hội đồng nhà trường soạn thảo và phê duyệt Mục tiêu #2
 • Xuất bản Goal #2 (Xem trên trang web của Học Khu)
 • Xây dựng dự thảo Cam kết về Sự Xuất Sắc và Thuộc Về (Hội Đồng Nhà Trường để xem xét vào tháng Chín)
 • Xây dựng dự thảo trang web cho xuất sắc và thuộc (cho Hội đồng nhà trường để xem xét trong tháng Chín)

Tháng chín 2020

 • Mục phiên học của Hội đồng Nhà trường: Thảo luận về cam kết của Hội đồng quản trị về sự xuất sắc và thuộc về
 • Mục phiên học của Hội đồng Nhà trường: Xem xét các chính sách #2 liên quan đến mục tiêu
  • #504: Học sinh ăn mặc và chải chuốt Mã
  • #514: Cấm bắt nạt
  • #534: Cơ hội giáo dục bình đẳng
  • #604: Chương trình Giáo dục Hòa nhập
  • #606: Xem xét tài liệu giảng dạy, lựa chọn và sử dụng
  • #607: Các chủ đề và tài liệu gây tranh cãi
 • Xây dựng Kế hoạch Hành động (dự thảo ban đầu để Hội đồng Nhà trường xem xét vào tháng 9)
 • Phát triển Tài nguyên Hướng dẫn (đây sẽ là một nỗ lực liên tục)
 • Công bố cam kết về sự xuất sắc và thuộc về(Xem trên trang web của Học Khu)
 • Xuất bản Kế hoạch Hành động(Xem trên trang web của Học Khu)
 • Xuất bản Tài nguyên Hướng dẫn(Xem trên trang web của Quận)

Tháng 10 năm 2020

 • Hội đồng đánh giá "Tầm nhìn"
 • Báo cáo từ Ủy ban MHS về Thuộc (dự kiến cho Hội đồng nhà trường Mtg hoặc Phiên học)
 • Xem lại các hoạt động tuyển dụng để khám phá thêm về nhân viên tuyển dụng với nguồn gốc đa dạng
 • Xây dựng kế hoạch tham gia cho học sinh, phụ huynh, nhân viên, cựu sinh viên và các thành viên cộng đồng (chẳng hạn như các buổi lắng nghe)
 • Chia sẻ các Mục tiêu của Hội Đồng Nhà Trường cho năm học 2020-21 trong Báo Cáo Thường Niên (được gửi đến tất cả cư dân và tất cả phụ huynh Học Khu)
 • Ủy ban MHS về Thuộc tổ chức Cuộc họp tháng 10
 • Chia sẻ câu chuyện tính năng về Mục tiêu của Hội đồng Nhà trường cho năm học 2020-21 (trên trang web của Học Khu, phương tiện truyền thông xã hội)

Tháng 11 năm 2020

 • Bắt đầu thực hiện kế hoạch tham gia cho học sinh, phụ huynh, nhân viên, cựu sinh viên và các thành viên cộng đồng (chẳng hạn như các buổi lắng nghe)
 • Đánh giá quy trình xem xét chương trình giảng dạy / #606
 • Ủy ban MHS về Thuộc tổ chức Cuộc họp tháng 11
 • Cơ hội đào tạo nhân viên nghiên cứu

Tháng 12 năm 2020

 • Tiếp tục đánh giá quy trình rà soát chương trình giảng dạy/Chính sách #606
 • Ủy ban MHS về Thuộc tổ chức Cuộc họp tháng 12
 • Bắt đầu thành lập Các Ủy Ban Thuộc Cấp Tiểu Học và Trung Học Cấp Trung Học Cơ Sở
 • Xác định nguồn nhân viên trong mỗi tòa nhà để hỗ trợ các sáng kiến thuộc về
 • Truyền đạt thông tin về nguồn nhân viên trong mỗi tòa nhà cho học sinh và gia đình

Tháng 1 năm 2021

 • Sử dụng các bản sửa đổi đánh giá chương trình giảng dạy trong quá trình xem xét chương trình giảng dạy  
 • Phối hợp các hoạt động tuyển dụng nhân viên để thúc đẩy hơn nữa việc tuyển dụng nhân viên có nguồn gốc đa dạng
 • Tiếp tục nỗ lực gắn kết với các bên liên quan
 • Ủy ban MHS về Thuộc tổ chức Cuộc họp tháng 1
 • Ủy ban trường trung học cơ sở và tiểu học về thuộc tổ chức các cuộc họp đầu tiên của họ
 • Thực hiện cơ hội đào tạo đầu tiên cho nhân viên

Tháng 2 năm 2021

 • Báo cáo từ Ủy ban thuộc (cho Hội đồng nhà trường Mtg hoặc phiên học)
 • Phê duyệt bất kỳ thay đổi nào đối với chính sách liên quan
 • Thực hiện cơ hội đào tạo thứ hai cho nhân viên
 • Tiếp tục thực hiện các hoạt động tuyển dụng nhân viên để thúc đẩy hơn nữa việc tuyển dụng nhân viên có nguồn gốc đa dạng
 • Tiếp tục nỗ lực gắn kết với các bên liên quan
 • Ủy ban thuộc tổ chức các cuộc họp hàng tháng của họ

Tháng 3 năm 2021

 • Hoàn thành các hoạt động tuyển dụng nhân viên để thúc đẩy hơn nữa việc tuyển dụng nhân viên có nguồn gốc đa dạng
 • Tiếp tục nỗ lực gắn kết với các bên liên quan
 • Ủy ban thuộc tổ chức các cuộc họp hàng tháng của họ

Tháng 4 năm 2021

 • Ủy ban thuộc tổ chức các cuộc họp hàng tháng của họ
 • Tiếp tục nỗ lực gắn kết với các bên liên quan

Tháng 5 năm 2021

 • Báo cáo từ các Ủy ban về Thuộc (đối với Hội đồng nhà trường Mtg hoặc Phiên học)
 • Tiếp tục nỗ lực gắn kết với các bên liên quan
 • Ủy ban thuộc tổ chức các cuộc họp hàng tháng của họ

*Tất cả các ngày có thể thay đổi.