Kế hoạch hành động

Tháng tám 2020

 • Hội đồng nhà trường soạn thảo và phê duyệt Mục tiêu #2
 • Xuất bản Goal #2 (Xem trên trang web của Học Khu)
 • Xây dựng dự thảo Cam kết về Sự Xuất Sắc và Thuộc Về (Hội Đồng Nhà Trường để xem xét vào tháng Chín)
 • Xây dựng dự thảo trang web cho xuất sắc và thuộc (cho Hội đồng nhà trường để xem xét trong tháng Chín)

Tháng chín 2020

 • Mục phiên học của Hội đồng Nhà trường: Thảo luận về cam kết của Hội đồng quản trị về sự xuất sắc và thuộc về
 • Mục phiên học của Hội đồng Nhà trường: Xem xét các chính sách #2 liên quan đến mục tiêu
  • #504: Học sinh ăn mặc và chải chuốt Mã
  • #514: Cấm bắt nạt
  • #534: Cơ hội giáo dục bình đẳng
  • #604: Chương trình Giáo dục Hòa nhập
  • #606: Xem xét tài liệu giảng dạy, lựa chọn và sử dụng
  • #607: Các chủ đề và tài liệu gây tranh cãi
 • Xây dựng Kế hoạch Hành động (dự thảo ban đầu để Hội đồng Nhà trường xem xét vào tháng 9)
 • Phát triển Tài nguyên Hướng dẫn (đây sẽ là một nỗ lực liên tục)
 • Công bố cam kết về sự xuất sắc và thuộc về(Xem trên trang web của Học Khu)
 • Xuất bản Kế hoạch Hành động(Xem trên trang web của Học Khu)
 • Xuất bản Tài nguyên Hướng dẫn(Xem trên trang web của Quận)

Tháng 10 năm 2020

 • Hội đồng đánh giá "Tầm nhìn"
 • Báo cáo từ Ủy ban MHS về Thuộc (dự kiến cho Hội đồng nhà trường Mtg hoặc Phiên học)
 • Xem lại các hoạt động tuyển dụng để khám phá thêm về nhân viên tuyển dụng với nguồn gốc đa dạng
 • Cơ hội đào tạo nhân viên nghiên cứu  
 • Xây dựng kế hoạch tham gia cho học sinh, phụ huynh, nhân viên, cựu sinh viên và các thành viên cộng đồng
 • Chia sẻ các Mục tiêu của Hội Đồng Nhà Trường cho năm học 2020-21 trong Báo Cáo Thường Niên (được gửi đến tất cả cư dân và tất cả phụ huynh Học Khu)
 • Ủy ban MHS về Thuộc tổ chức Cuộc họp tháng 10
 • Chia sẻ câu chuyện tính năng về Mục tiêu của Hội đồng Nhà trường cho năm học 2020-21 (trên trang web của Học Khu, phương tiện truyền thông xã hội)

Tháng 11 năm 2020

 • Bắt đầu thực hiện kế hoạch tham gia cho học sinh, phụ huynh, nhân viên, cựu sinh viên và các thành viên cộng đồng
 • Thành lập Các Ủy Ban Thuộc Cấp Tiểu Học và Trung Học Cấp Trung Học Cơ Sở
 • Xác định nguồn nhân viên trong mỗi tòa nhà để hỗ trợ các sáng kiến thuộc về
 • Truyền đạt thông tin về nguồn nhân viên trong mỗi tòa nhà cho học sinh và gia đình
 • Thực hiện cơ hội đào tạo đầu tiên cho nhân viên
 • Đánh giá quy trình xem xét chương trình giảng dạy / #606
 • Ủy ban MHS về Thuộc tổ chức Cuộc họp tháng 11

Tháng 12 năm 2020

 • Tiếp tục đánh giá quy trình rà soát chương trình giảng dạy/Chính sách #606
 • Ủy ban MHS về Thuộc tổ chức Cuộc họp tháng 12

Tháng 1 năm 2021

 • Sử dụng các bản sửa đổi đánh giá chương trình giảng dạy trong quá trình xem xét chương trình giảng dạy  
 • Phối hợp các hoạt động tuyển dụng nhân viên để thúc đẩy hơn nữa việc tuyển dụng nhân viên có nguồn gốc đa dạng
 • Tiếp tục nỗ lực gắn kết với các bên liên quan
 • Ủy ban MHS về Thuộc tổ chức Cuộc họp tháng 1
 • Ủy ban trường trung học cơ sở và tiểu học về thuộc tổ chức các cuộc họp đầu tiên của họ

Tháng 2 năm 2021

 • Báo cáo từ Ủy ban thuộc (cho Hội đồng nhà trường Mtg hoặc phiên học)
 • Phê duyệt bất kỳ thay đổi nào đối với chính sách liên quan
 • Thực hiện cơ hội đào tạo thứ hai cho nhân viên
 • Tiếp tục thực hiện các hoạt động tuyển dụng nhân viên để thúc đẩy hơn nữa việc tuyển dụng nhân viên có nguồn gốc đa dạng
 • Tiếp tục nỗ lực gắn kết với các bên liên quan
 • Ủy ban thuộc tổ chức các cuộc họp hàng tháng của họ

Tháng 3 năm 2021

 • Hoàn thành các hoạt động tuyển dụng nhân viên để thúc đẩy hơn nữa việc tuyển dụng nhân viên có nguồn gốc đa dạng
 • Tiếp tục nỗ lực gắn kết với các bên liên quan
 • Ủy ban thuộc tổ chức các cuộc họp hàng tháng của họ

Tháng 4 năm 2021

 • Ủy ban thuộc tổ chức các cuộc họp hàng tháng của họ
 • Tiếp tục nỗ lực gắn kết với các bên liên quan

Tháng 5 năm 2021

 • Báo cáo từ các Ủy ban về Thuộc (đối với Hội đồng nhà trường Mtg hoặc Phiên học)
 • Tiếp tục nỗ lực gắn kết với các bên liên quan
 • Ủy ban thuộc tổ chức các cuộc họp hàng tháng của họ

*Tất cả các ngày có thể thay đổi.