Tái hình dung Minnesota

Trong bốn năm qua, Trường Minnetonka đã giúp dẫn dắt những nỗ lực của Reimagine Minnesota. Reimagine Minnesota là một nỗ lực của học khu đa trường học được dẫn dắt bởi các Giám thị trên khắp các thành phố đôi tập trung vào cam kết tạo ra sự công bằng lâu dài và xuất sắc trong giáo dục cho tất cả học sinh. Kết quả của những nỗ lực của nhóm này sẽ giúp thông báo các bước hành động mà Minnetonka Schools sẽ thực hiện để hỗ trợ công bằng và xuất sắc cho tất cả mọi người.

Hội đồng trường đã phác thảo một loạt các bước hành động này đã được thông báo thông qua các chiến lược được xác định trong công việc của Reimagine Minnesota, cũng như bởi các cuộc trò chuyện gần đây và trong quá khứ với cộng đồng của chúng tôi. Những hành động này, sẽ được phát triển thêm bởi chính quyền và nhân viên của Quận, được liên kết trực tiếp với phản hồi mà Học khu đã nhận được từ học sinh, nhân viên, phụ huynh và cựu sinh viên. Công việc này đang được tiến hành và sẽ liên quan đến các cuộc trò chuyện và quan hệ đối tác đang diễn ra với tất cả các bên liên quan khi sáng kiến này tiến lên phía trước.

Tìm hiểu thêm về Reimagine Minnesota