Reimagine tiểu bang Minnesota

Trong bốn năm qua, các trường Minnetonka đã giúp lãnh đạo những nỗ lực của Reimagine Minnesota. Reimagine Minnesota là một nỗ lực của khu học chánh đa trường do Các Giám Đốc học Khu trên khắp Các Thành Phố Twin tập trung vào cam kết thực hiện công bằng và xuất sắc lâu dài trong giáo dục cho tất cả học sinh. Kết quả của những nỗ lực của nhóm này sẽ giúp thông báo cho các bước hành động mà Trường Minnetonka sẽ thực hiện để hỗ trợ công bằng và xuất sắc cho tất cả mọi người.

Hội đồng Nhà trường đã vạch ra loạt các bước hành động này đã được thông báo thông qua các chiến lược được xác định trong công việc của Reimagine Minnesota, cũng như các cuộc trò chuyện gần đây và trong quá khứ với cộng đồng của chúng tôi. Những hành động này, sẽ được phát triển hơn nữa bởi chính quyền học khu và nhân viên, được liên kết trực tiếp với phản hồi mà Học Khu đã nhận được từ học sinh, nhân viên, phụ huynh và cựu sinh viên. Công việc này đang được tiến hành và sẽ liên quan đến các cuộc trò chuyện đang diễn ra và quan hệ đối tác với tất cả các bên liên quan khi sáng kiến này tiến lên phía trước.

Tìm hiểu thêm về Reimagine Minnesota