Hỗ trợ nhân viên

Thực tiễn tuyển dụng

Trường Minnetonka cam kết tìm kiếm những tài năng tốt nhất hiện có. Để hỗ trợ mục tiêu này, Học Khu sẽ tiếp tục đầu tư vào các chiến lược và chiến thuật để mở rộng lực lượng lao động của mình, bao gồm việc thuê thêm nhân viên, giáo viên và quản trị viên phản ánh tốt hơn các học sinh và cộng đồng đa dạng của mình. Công việc này sẽ bao gồm mở rộng tìm kiếm của mình để tuyển dụng, thuê và giữ lại các nhân viên tốt nhất và giáo viên ở Minnesota.

Học Khu sẽ tiếp tục đảm bảo rằng tất cả các nhân viên được tuyển dụng, tuyển dụng và giữ lại đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về sự xuất sắc được mong đợi. Học Khu tự hào về chất lượng giáo viên của mình và điều đó sẽ không thay đổi. Thay vào đó, Học Khu sẽ mở rộng nhóm ứng viên và nỗ lực nhiều hơn để thu hút các ứng cử viên đa dạng.

Truy cập trang web nhân sự

Cơ hội đào tạo và phát triển nghề nghiệp

Học Khu sẽ cung cấp các cơ hội đào tạo và phát triển chuyên môn phù hợp với mục tiêu của Học Khu về sự đa dạng, công bằng, hòa nhập và xuất sắc.