Tài nguyên tốt

Vâng-being là cảm giác tích cực của tự và thuộc rằng chúng tôi cảm thấy khi nhận thức của chúng tôi, tình cảm, xã hội và nhu cầu vật lý đang được đáp ứng. Vâng-đang trong những năm đầu và thiết lập trường học là về việc giúp đỡ trẻ em và học sinh trở nên đàn hồi và tự nhận thức, để họ có thể làm cho sự lựa chọn tích cực và lành mạnh để hỗ trợ việc học tập và thành tích của họ cả bây giờ và trong tương lai.

Trang web này cũng được tạo ra cho cha mẹ và cộng đồng trường học của chúng tôi như là một công cụ để cung cấp thông tin và các kết nối trong khu vực của sinh viên học tập, xã hội, tình cảm và hành vi hạnh phúc. Các nguồn sau đây cung cấp một cái nhìn tổng quan về hạnh phúc của học sinh và phác thảo các quy trình trường học của chúng tôi để truy cập hỗ trợ trong huyện và từ nhiều cơ quan cộng đồng khác nhau có thể cung cấp hỗ trợ bổ sung. Trên các trang web sau đây, bạn sẽ được giới thiệu với nhiều nhân viên trường học được đào tạo và có sẵn để hỗ trợ trong việc lập kế hoạch cho hạnh phúc của học sinh của bạn.

Nhận trợ giúp ngay