Hỗ trợ phụ huynh quận bổ sung

Gia đình mạnh mẽ, cộng đồng và sự tham gia của trường học là chìa khóa cho sinh viên hạnh phúc và thành công của sinh viên. Trường Minnetonka giá trị quan hệ đối tác cha mẹ của chúng tôi và cung cấp một loạt các hỗ trợ và các nhóm thông qua học khu để kết nối với cộng đồng trường học và các phụ huynh khác, tìm hiểu về các sáng kiến giáo dục và hỗ trợ có sẵn cho sinh viên và gia đình. Chúng tôi biết rằng khi các trường học, phụ huynh và gia đình làm việc cùng nhau để hỗ trợ học sinh, sinh viên hạnh phúc lớn hơn.

Sinh viên tốt