Hỗ trợ nhân viên trường

Trong việc truy cập hỗ trợ và hướng dẫn cho con của bạn trong bất kỳ khu vực quan tâm, bạn nên bắt đầu với giáo viên lớp học của bạn và/hoặc quản lý tòa nhà của bạn ở cấp tiểu học và cố vấn trường của bạn ở cấp trung học. Họ đang có để hướng dẫn và tạo thuận lợi cho các kết nối hỗ trợ. Ngoài giáo viên và quản lý lớp học của bạn có nhiều nhân viên có tay nghề cao và được đào tạo trong hỗ trợ sinh viên có thể giúp bạn truy cập vào các hệ thống hỗ trợ và làm việc với bạn để đảm bảo chúng tôi địa chỉ và đáp ứng nhu cầu tốt của con bạn. Những nhân viên này thường tham dự các cuộc họp của nhóm hỗ trợ sinh viên (SST) tại mỗi trường.

Nhân viên hỗ trợ quận bao gồm:

Sinh viên tốt