Nhân viên hỗ trợ mầm non đặc biệt

Lãnh đạo

Không có
Điều phối viên ECSE
angela.kleinedler@minnetonkaschools.org
952-401-6808


Quản lý trường hợp (3 đến 5 tuổi)

Thổi kèn
hannah.cumrud@minnetonkaschools.org
952-401-4163

Madalyn Daven Madalyn.Daven@minnetonkaschools.org
952-401-6807

Của krisana Hoff
krisana.hoff@minnetonkaschools.org
952-401-4154

Của Jennifer Japinga
jennifer.japinga@minnetonkaschools.org
952-401-4153

Của Lauren Johnsen
lauren.johnsen@minnetonkaschools.org
952-401-6803

Tara LaClaire
tara.laclaire@minnetonkaschools.org
952-401-4152

Đảo maddie Schinke
madeline.schinke@minnetonkaschools.org
952-401-6804


Quản lý trường hợp can thiệp sớm

Ở aleesha Berndt
aleesha.berndt@minnetonkaschools.org
952-401-4151

Nâu Rochelle
rochelle.brown@minnetonkaschools.org
952-401-5984

Trung Sơn
nancy.nelsen@minnetonkaschools.org
952-401-5996

Kari dưới gỗ
kari.underwood@minnetonkaschools.org
952-401-4155


Quận itinerant nhân viên

Tim Greeley
Người hướng dẫn khiếm thị/tầm nhìn-quận 112

Hoang
Hướng dẫn cho định hướng và di động-Quận 288
952-567-8237

Phuong
Điếc khó nghe
natalie.kuramoto@minnetonkaschools.org
952-401-8251

Ngọc
Chuyên gia công nghệ trợ giúp
michelle.makres@minnetonkaschools.org
952-401-8125

Chào Michael
Vật lý trị liệu
Erin.Michael@minnetonkaschools.org
952-401-8124

Không tên
Chuyên gia thông tin và thay thế
sara.rendall@minnetonkaschools.org
952-283-8113

Jessica Connolly Russow
Thính
jessica.connollyrussow@minnetonkaschools.org
952-283-8252

Tbd
Hướng dẫn cho người khiếm khuyết


Nhân viên hỗ trợ bổ sung

Diệp Diệp
Trị liệu nghề nghiệp
kathryn.prell@minnetonkaschools.org
952-401-6811

Nguyen Ngoc
Y tá trường học
ann.foss@minnetonkaschools.org
952-401-5992

Bình minh Torine
Trị liệu nghề nghiệp
dawn.torine@minnetonkaschools.org
952-401-5997

SSSBanner-web

Trong phần này

Trang chủ Dịch vụ hỗ trợ sinh viên