Nhân viên hỗ trợ minnewashta

Quận itinerant nhân viên

Tim Greeley
Người hướng dẫn khiếm thị/tầm nhìn-quận 112

Hoang
Hướng dẫn cho định hướng và di động-Quận 288
952-567-8237

Phuong
Điếc khó nghe
natalie.kuramoto@minnetonkaschools.org
952-401-8251

Ngọc
Chuyên gia công nghệ trợ giúp
michelle.makres@minnetonkaschools.org
952-401-8125

Chào Michael
Vật lý trị liệu
Erin.Michael@minnetonkaschools.org
952-401-8124

Không tên
Chuyên gia thông tin và thay thế
sara.rendall@minnetonkaschools.org
952-283-8113

Jessica Connolly Russow
Thính
jessica.connollyrussow@minnetonkaschools.org
952-283-8252

Tbd
Hướng dẫn cho người khiếm khuyết


Nhân viên hỗ trợ bổ sung

Huy
ELL giáo viên
kari.binning@minnetonkaschools.org
952-401-5292

Của Mabel Crandell
Đọc chuyên gia-tiếng Tây Ban Nha
mabel.crandell@minnetonkaschools.org
952-401-4197

Không rông
Trường tư vấn lớp 3-5
farrah.jennings@minnetonkaschools.org
952-401-4194

Minh minh
Đọc chuyên gia/RTI
carrie.justinak@minnetonkaschools.org
952-401-5482

Andrea Rauk
Toán RtI
Andrea.Rauk@minnetonkaschools.org
952-401-5543

Không có
Y tá trường học
diane.severin@minnetonkaschools.org
952-401-5486

Nguyễn
Chuyên gia đọc
amy.shatava@minnetonkaschools.org
952-401-5541

Kevin Wagner
Nhân viên xã hội
kevin.wagner@minnetonkaschools.org
952-401-5536

Huong  
Toán và đọc RtI
michelle.zilmer@minnetonkaschools.org
952-401-5543


Quản lý trường hợp giáo dục đặc biệt

Của ông Christin Berger
christin.berger@minnetonkaschools.org
952-401-4193

Bich
caitlyn.brice@minnetonkaschools.org
952-401-5538

Heather Garibaldi-Davis
Heather.Garibaldi-Davis@minnetonkaschools.org
952-401-5490

Minh minh
carrie.justinak@minnetonkaschools.org
952-401-5544

Đức tin Kasper
Faith.Muhlenbeck@minnetonkaschools.org
952-401-5480

Megan Ryan
megan.ryan@minnetonkaschools.org
952-401-5502

Thánh
Julie.Olson@minnetonkaschools.org
952-401-4134

Hút Simanton
Drew.Simanton@minnetonkaschools.org
952-401-5537


Nhân viên giáo dục đặc biệt

Ông Kristin Laughlin
Giám đốc giáo dục đặc biệtkristin.laughlin@minnetonkaschools.org
952-401-5045


Ot
Jill.Beuch@minnetonkaschools.org
952-401-5499

Anh Hines
Điều giải viên giáo dục đặc biệt
julie.hines@minnetonkaschools.org
952-401-5491

Đảo Kondro
Bác sĩ bệnh học ngôn ngữ tiếng nói
Jamie.Kondro@minnetonkaschools.org
952-401-4193

Không thông  
Bác sĩ bệnh học ngôn ngữ tiếng nói
Leighanne.Mahoney@minnetonkaschools.org  
952-401-5536

Mattke
Nhà tâm lý học/tham tán
amanda.mattke@minnetonkaschools.org
952-401-5480

Jim Williams,
Nước DAPE
james.williams@minnetonkaschools.org
952-401-5476

SSSBanner-web

Trong phần này

Trang chủ Dịch vụ hỗ trợ sinh viên