Tiêu đề Giám đốc
Địa chỉ

70 gideons Point Road
Tonka bay, MN 55331

Email

mike.lesage@minnetonkaschools.org

Điện thoại

612-889-1125

Nghề nghiệp hiện tại/chủ lao động

Giám đốc quản lý, Proterra

Giáo dục và/hoặc nền quân sự

2000 đại học Minnesota, Carlson Graduate School quản trị kinh doanh, Minneapolis, MN-MBA

1992 đại học Minnesota, Minneapolis, MN-ba, khoa học chính trị

Ủy ban hiện tại

Tập

Tonka CHĂM SÓC
Trường hợp

Các thông tin trên Trang này đã được cung cấp bởi các thành viên hội đồng trường. Bởi vì các thành viên hội đồng trường được bầu làm cán bộ và không phải nhân viên, học khu Minnetonka không thực hiện kiểm tra nền, chưa xác minh thông tin được cung cấp và không thể đảm bảo tính chính xác của thông tin.

Mike LeSage

Mike LeSage, Giám đốc