Tôi vinh dự phục vụ trong hội đồng quản trị. Là một tình nguyện viên tích cực của quận, tôi mong muốn được hợp tác đang diễn ra với tất cả các bên liên quan để chào mừng những món quà của tất cả học sinh của chúng tôi và cung cấp cho họ những công cụ để làm việc trong thế giới năng động ngày nay. Là một người bênh vực cho giáo dục công cộng, tôi sẽ tiếp tục tích cực vận động hành lang cơ quan lập pháp tiểu bang để bảo đảm và tối đa hóa các nguồn lực sẵn có cho Minnetonka. Là một thành viên hội đồng, tôi rất vui mừng được là một phần xây dựng trên đẳng cấp thế giới của chúng tôi, trẻ em tập trung vào sự xuất sắc. Xin vui lòng liên hệ với tôi với bất kỳ suy nghĩ hoặc mối quan tâm.

Tiêu đề Giám đốc
Địa chỉ

4770 Manitou Road
Tonka bay, Minnesota 55331

Email

lisa.wagner@minnetonkaschools.org

Điện thoại

952-474-2205

Hiện Nghề nghiệp/tuyển dụng

Thành viên hội đồng quản trị kinh doanh, Microkhổng lồ, Minnetonka kể từ ngày 2008, cộng đồng tình nguyện

Giáo dục và/hoặc nền quân sự

Quan hệ quốc tế, đại học Stanford, 1989
Naperville North High School, 1985 (Naperville, Ill.)

Ủy ban hiện tại

Tập

Tư vấn giảng dạy và học tập
Trường hợp

Các thông tin trên Trang này đã được cung cấp bởi các thành viên hội đồng trường. Bởi vì các thành viên hội đồng trường được bầu làm cán bộ và không phải nhân viên, học khu Minnetonka không thực hiện kiểm tra nền, chưa xác minh thông tin được cung cấp và không thể đảm bảo tính chính xác của thông tin.

Huy

Lisa Wagner, giám đốc