Cho công nhận

Cảm ơn bạn đã ủng hộ hội cựu sinh viên Minnetonka. Các khoản quyên góp của bạn sẽ hỗ trợ các trường công lập Minnetonka và một loạt các sự kiện cựu sinh viên mỗi năm.

Dưới đây là tất cả các cựu sinh viên và các tổ chức đã thực hiện một hiến của $100 hoặc nhiều hơn trong năm qua. Cho dù bạn đã cho $1 hoặc $10.000, bạn đã thực hiện một sự khác biệt!

 Thực hiện một Donation BY MAIL

Reunions