Quỹ Quốc tịch thanh niên

Quỹ tài trợ quốc tịch thanh niên
Bắt đầu bởi giám đốc về hưu tiến sĩ Donald Draayer (1973-1995), quỹ này nhằm thúc đẩy lãnh đạo dân sự và dịch vụ cộng đồng trong cơ thể sinh viên Minnetonka.

Khi ông nghỉ hưu vào năm 1995, tiến sĩ Draayer đã chuyển giao các món quà đã nhận được để tạo ra quỹ. Quỹ này sau đó đã được hỗ trợ bởi các thành viên hội đồng quản trị của trường đã phục vụ trong suốt 24 năm của ông về dịch vụ công cộng.

Hôm nay, với sự hào phóng của bạn, quỹ này tiếp tục hỗ trợ hoặc tạo cơ hội cho thanh thiếu niên dịch vụ, công dân và phát triển lãnh đạo. Được thực hiện bởi quy trình cấp giáo viên thường niên của tổ


Thực hiện một món quà tài chính cho quỹ công dân thanh niên


Tiến sĩ Donald và bà Mary Anne Draayer

Đặc biệt nhờ tiến sĩ và bà Draayer cho việc tạo ra quỹ này và thúc đẩy công dân thanh niên.