Cấp độ khách

Cấp độ khách cơ bản

 Miễn phí!

Bao gồm liên kết đến sự kiện ảo

Mức khách bình thường

 $30

Bao gồm Fairytale Brownies Gift

chuyện cổ tích brownies

Plus liên kết đến sự kiện ảo

Cấp độ khách chính thức

$60

Bao gồm hai (2) Rượu Tumblers 

& Tùy chọn chai rượu vang sủi miễn phí

rượu vang tumblers và rượu vang

PLUS Fairytale Brownies Quà tặng
& Liên kết đến sự kiện ảo

chuyện cổ tích brownies