Người học tiếng Anh (EL)

Xem trở lại trường học 2020 kế hoạch

Tổng y tế & hướng dẫn an toàn * cho người học tập

Học khu xem xét sức khỏe và sự an toàn của sinh viên và nhân viên là một ưu tiên hàng đầu. Dưới đây là các nguyên tắc hiện tại mà chúng tôi sẽ được lập để cung cấp một môi trường an toàn cho tất cả.

Lưu ý rằng do sự phức tạp và độc đáo của mỗi trường hợp covid +, không có một "một kích thước phù hợp với tất cả" chiến lược cho các thông báo liên quan đến một trường hợp tích cực. Đây là lý do tại sao điều phối viên của COVID-19 hoạt động với MDH để xác định mức độ rủi ro, thông báo cần phải được gửi đi (nếu chỉ ra) và các khuyến nghị thích hợp cho nhân viên, học sinh và gia đình.

Liên hệ với chúng tôi

Để biết thêm thông tin về phương tiện di chuyển cho năm học 2020-21, hãy truy cập trang web của Cục giao thông vận tải.

Thông điệp từ Giám đốc: 3-12-2020

Phụ huynh và người giám hộ của học sinh với 504 kế hoạch: 25 tháng 3 năm 2020

COVID-19 phản ứng kế hoạch