Thông báo pháp lý

  • Thủ tục hạnchế. Thông tin chi tiết về kế hoạch của trường Minnetonka phù hợp với sở giáo dục Minnesota và các điều khoản theo luật định của bang có liên quan đến giữ và tu vật lý.

  • Sinh viên Khuyết tật không phân biệt đối xử. Mục đích của chính sách này là để bảo vệ sinh viên Khuyết tật khỏi bị phân biệt đối xử trên cơ sở Khuyết tật và xác định và đánh giá người học, trong mục đích của phần 504 của đạo luật phục hồi chức năng 1973 (mục 504), cần các dịch vụ đặc biệt, chỗ ở, hoặc các chương trình để những người học có thể nhận được giáo


Liên hệ với chúng tôi

Khanh
Giám đốc điều hành giáo dục đặc biệt và EL
Groveland, Scenic Heights, MHS
christine.breen@minnetonkaschools.org
952-401-5036