Chuyển tiếp Plus

Chuyển tiếp Plus là một chương trình chung giữa các khu học chánh Minnetonka, Hopkins và St. Louis Park làm việc với người lớn trẻ khuyết tật từ 18 đến 21 tuổi.

Chúng tôi chuyên về các lĩnh vực chuyển tiếp chuẩn bị cho sinh viên cuộc sống độc lập:

  • Việc làm và đào tạo việc làm
  • Giải trí và giải trí
  • Tham gia cộng đồng
  • Sống độc lập
  • Kế hoạch sau trung học/sau trung học

Sử dụng quy trình của nhóm IEP, Dịch vụ chuyển tiếp Plus giúp học sinh đạt được mục tiêu của mình bằng cách cung cấp hướng dẫn, đào tạo và hỗ trợ chuyên môn. Sinh viên có thể tiếp cận các hoạt động phát triển kỹ năng được thiết kế để đáp ứng nhu cầu cá nhân của họ trong năm lĩnh vực chuyển tiếp nêu trên.


Liên hệ

Ông Kristin Laughlin
kristin.laughlin@minnetonkaschools.org
952-401-5045