Các lĩnh vực chuyển tiếp

Comunity


Học sinh được khuyến khích tham gia vào cộng đồng của họ thông qua những kinh nghiệm và hoạt động tình nguyện.

Tìm hiểu thêm

Kỹ năng sống hàng ngày


Chuyển tiếp Plus cung cấp nhiều lớp học giải quyết các kỹ năng sống hàng ngày và độc lập.

Tìm hiểu thêm

Tuyển dụng


Với học tập dựa trên công việc, sinh viên có cơ hội tăng mức độ kỹ năng làm việc trong cộng đồng.

Tìm hiểu thêm

Bài thứ cấp


Chuyển tiếp cộng với học sinh có thể tham dự Hennepin kỹ thuật trường đại học chương trình, Minneapolis cộng đồng và kỹ thuật cao đẳng hoặc Normandale Community College.

Tìm hiểu thêm

Giải trí và giải trí


Các hoạt động cho sinh viên dựa trên cộng đồng được lên kế hoạch bởi các học sinh hướng rec/giải trí.

Tìm hiểu thêm