Comunity

Học sinh được khuyến khích tham gia vào cộng đồng của họ thông qua những kinh nghiệm tình nguyện và các hoạt động quan trọng với sự phát triển cá nhân của họ. Sinh viên có thể tình nguyện tại buổi quyên góp trống bát, Rake lá cho cá nhân cao tuổi hoặc mời các diễn giả khách đến trình bày tại chuyển tiếp Plus. Sinh viên tham gia thực hành với phương tiện giao thông công cộng, thực hiện các cuộc hẹn trong cộng đồng, đặt chỗ hoặc tìm kiếm các nhóm cộng đồng mà họ có thể tham gia.


Liên hệ

Ông Kristin Laughlin
kristin.laughlin@minnetonkaschools.org
952-401-5045