Kỹ năng sống hàng ngày

Chuyển tiếp Plus cung cấp nhiều lớp học giải quyết các kỹ năng sống hàng ngày và độc lập. Vui lòng xem các khóa học để biết mô tả các lớp học thường được cung cấp tại T +. Học sinh sẽ ghi danh vào các lớp học dựa trên các nhu cầu chuyển tiếp được xác định và mục tiêu IEP.


Liên hệ

Ông Kristin Laughlin
kristin.laughlin@minnetonkaschools.org
952-401-5045