Tuyển dụng

Với học tập dựa trên công việc, sinh viên có cơ hội tăng mức độ kỹ năng làm việc trong cộng đồng. Chúng tôi phối hợp một loạt các thiết lập cộng đồng như việc làm cạnh tranh, các trang web tình nguyện, bóng công việc và thực tập. Công việc giảng viên, khi cần thiết, hỗ trợ học sinh. Học sinh sẽ tham gia vào một lớp làm việc hội thảo tập trung vào các hành vi làm việc tích cực. Diễn giả khách mời cung cấp nhiều chủ đề liên quan đến nơi làm việc.


Liên hệ

Ông Kristin Laughlin
kristin.laughlin@minnetonkaschools.org
952-401-5045