Bài thứ cấp

Chuyển tiếp cộng với học sinh có thể tham dự Hennepin kỹ thuật trường đại học chương trình, Minneapolis cộng đồng và kỹ thuật cao đẳng hoặc Normandale Community College. Học sinh và quản lý trường hợp của họ thảo luận về các lựa chọn có sẵn dựa trên các tiêu chí của mỗi trường đại học. Học sinh cần phải tìm vận chuyển của mình khi họ chuyển tiếp vào cộng đồng đại học. Các lớp học hỗ trợ Homework có thể có sẵn cho học sinh, cũng như các lần nghiên cứu độc lập. Chuyển tiếp Plus có một thỏa thuận hợp đồng với Hennepin Technical College, cho các sinh viên quan tâm đến con đường khám phá sự nghiệp. Sinh viên quan tâm đến các cấp độ khác của nghiên cứu cần phải biết rằng HTC không hỗ trợ các tùy chọn PSEO nhưng sinh viên có thể tham gia các lớp học độc lập với tài chính của họ. Nhóm IEP của học sinh nên thảo luận tất cả các lựa chọn có sẵn và thích hợp với T + College liên lạc, deni Hooker, trước khi đăng ký cho các lớp học. Nhu cầu, mục tiêu và mục tiêu trong khu vực sau trung học phải là một phần của IEP của học sinh và liên quan trực tiếp đến một mục tiêu công việc độc lập.

Theo sở giáo dục Minnesota, đăng ký sau trung học tùy chọn (PSEO) được định nghĩa như sau:

Tùy chọn đăng ký sau trung học (PSEO) cho phép các trường trung học và người cao niên để tham gia các khóa học, đầy đủ hoặc bán thời gian, tại một cơ sở giáo dục sau trung học cho tín dụng trường cao. Kết nối với sở giáo dục Minnesota bằng cách nhấp vào liên kết trong hộp tài nguyên.

Tùy chọn này không mở cửa cho mọi học sinh tại T + và có thể không phải là lựa chọn phù hợp cho tất cả học sinh đủ điều kiện cho PSEO. Nhóm IEP của học sinh phải phối hợp với T + College liên lạc để xác định tính đủ điều kiện dựa trên các yêu cầu của từng cơ sở giáo dục và hướng dẫn khóa học thích đáng cho nhu cầu cá nhân của học sinh. Điều quan trọng cần lưu ý là học sinh nên ghi danh vào lớp Prep sau trung học tại T + trước khi họ tham dự chương trình Post-Secondary. Xây dựng mối quan hệ với liên lạc đại học tại T + là chìa khóa cho sự thành công của sinh viên trong khuôn viên trường.


Liên hệ

Ông Kristin Laughlin
kristin.laughlin@minnetonkaschools.org
952-401-5045