Hướng dẫn A-Z đến trường của chúng tôi

Kính Clear Springs gia đình,

Cùng nhau, các em, nhân viên và cha mẹ làm cho Clear Springs trở thành một nơi nổi bật để giảng dạy và học hỏi. Mục tiêu của chúng tôi là giúp mỗi đứa trẻ nhận ra tiềm năng đầy đủ của mình. Với hỗ trợ của bạn, chúng tôi có thể làm điều đó!

Giao tiếp mở là một yếu tố quan trọng trong việc đạt được mục tiêu này. Nếu bạn có một câu hỏi, nhận xét hoặc quan tâm về trường học, xin vui lòng gọi cho giáo viên của con bạn hoặc tôi. Chúng tôi luôn sẵn sàng nghe từ bạn.

Chúng tôi hy vọng hướng dẫn phụ huynh này sẽ trả lời nhiều câu hỏi của bạn về cuộc sống hàng ngày tại Clear Springs.

Cảm ơn bạn đã uỷ thác con của bạn để Clear Springs School!

Curt Carpenter thợ mộc

Chính

A

B

C

D

E

F

G

H

IJK

M

N

O

PQ

R

S

T

UVW

XYZ