Thông tin

Mục đích của PTA sẽ là:

  1. Thúc đẩy và nâng cao trình độ giáo dục của sinh viên tiểu học Deephaven, và mở rộng và làm phong phú thêm các cơ hội học tập của tất cả học sinh tiểu
  2. Thúc đẩy giao tiếp cởi mở và hợp tác giữa chính quyền tiểu học Deephaven và nhân viên, phụ huynh và cộng đồng
  3. Để hỗ trợ tình nguyện cho giáo viên và các nhân viên khác để tăng cường chương trình nghệ thuật văn hóa của trường tiểu học Deephaven và nâng cao nhận thức về văn hóa của sinh viên
  4. Để gây quỹ trong việc đẩy mạnh và hỗ trợ các mục đích được quy định trong luật 1 (a)-(d)

Tham gia

Deephaven PTA cho các thành viên một giọng nói mạnh mẽ để nói thay mặt cho tất cả trẻ em và cung cấp các công cụ cho phụ huynh để giúp con cái của họ được sinh viên thành công. Dues thành viên đóng góp cho nhiệm vụ này và cung cấp cơ hội để bỏ phiếu về các vấn đề quan trọng của trường tại các cuộc họp hàng tháng. Hoàn thành thành viên mẫu và thư nó để:

Phaven
Hộp thư 618
Excelsior, MN 55331