2019 PTA/PTO-tài trợ Minnetonka trường hội đồng ứng cử viên diễn đàn

Mỗi hai năm (lẻ năm), một cuộc bầu cử Hội đồng trường được tổ chức vào ngày thứ ba đầu tiên trong tháng mười một. Năm nay, ngày bầu cử là 5 tháng 11, 2019. Ngày 21 tháng 10, 2019, PTO/PTAs trong Minnetonka School District (ISD 276) đã tổ chức một diễn đàn ứng cử viên, trong đó tất cả 11 ứng cử viên hội đồng đã được mời tham gia.

Xem thông tin bầu cử