Nhân viên xã hội

Công nhân xã hội tại Minnetonka Middle School West chịu trách nhiệm cho sinh viên với một kế hoạch giáo dục cá nhân. Các trách nhiệm khác bao gồm:

  • Phối hợp MHS peer Mentor Program
  • Truyền thông và tư vấn với nhân viên và phụ huynh về nhu cầu cá nhân của học sinh
  • Can thiệp khủng hoảng
  • Chuyên gia hỗ trợ sinh viên
  • Truyền thông và tư vấn với nhân viên và phụ huynh về nhu cầu cá nhân

MMW

Trong phần này


Liên hệ

Erin Brown
Nhân viên xã hội/xây dựng 504 điều phối viên
erin.brown@minnetonkaschools.org
952-401-5330