Danh sách lớp

Tìm lớp tốt nghiệp của bạn dưới đây để biết thông tin liên lạc.

  • Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bất kỳ nhóm Facebook hoặc trang web lớp học nào được liệt kê đều được cung cấp dưới dạng dịch vụ và không liên kết với Hiệp hội cựu sinh viên Minnetonka
  • Gửi thông tin cập nhật cho lớp học của bạn cho alumni@minnetonkaschools.org
  • Thông tin về Đại diện lớp học

Trở thành một đại diện đẳng cấp!

MAA đang tuyển dụng các cá nhân từ mỗi năm tốt nghiệp để làm đại diện cho lớp học của họ. Nếu lớp học của bạn không có đại diện được liệt kê dưới đây, vui lòng xem xét tham gia.

Trở thành đại diện lớp học

Những năm 1950

Ảnh sinh viên năm 1950

Những năm 1960

Ảnh sinh viên 1960

Những năm 1970

Ảnh về sinh viên năm 1970

Những năm 1980

Ảnh sinh viên 1980

Những năm 1990

Ảnh về sinh viên thập niên 1990

Những năm 2000

Ảnh sinh viên thập niên 2000

Những năm 2010

Ảnh về sinh viên thập niên 2010

Reunions