Cho

Thực hiện một món quà khấu trừ thuế và giúp chúng tôi hỗ trợ các trường công Minnetonka!

Hội cựu sinh viên Minnetonka được dành riêng để hỗ trợ cho khu học chánh Minnetonka. Chúng tôi cảm ơn bạn đã hỗ trợ của các cựu sinh viên trong tương lai!

Những khoản tiền này sẽ được sử dụng để hỗ trợ giáo viên tài trợ trong Mỹ thuật, khoa học & technology, and student well-being; tổ giữ các sự kiện công nhận cựu sinh viên; và tiếp tục hoạt động chung của hội cựu sinh viên Minnetonka. Làm việc cùng nhau, chúng tôi có thể giúp đảm bảo sự xuất sắc trong chương trình Mỹ thuật tại khu học chánh Minnetonka!

 Thực hiện một Donation BY MAIL

Cho mục

Reunions