Về chúng tôi

Sứ mệnh của chúng tôi:
Để thu hút cựu sinh viên và hỗ trợ các sáng kiến trong khu học chánh Minnetonka.

Tầm nhìn của chúng tôi:
Thúc đẩy đời tự hào trong khu học chánh Minnetonka.

MAA sẽ tập trung vào bốn mục tiêu chính:
  1. Khuyến khích mối quan hệ liên tục giữa cựu sinh viên và học khu Minnetonka.
  2. Tổ chức các hoạt động cựu sinh viên và các đoàn tụ cấp hỗ trợ.
  3. Đóng góp nguồn nhân lực và tài chính cho các trường công Minnetonka.
  4. Cung cấp hỗ trợ tài chính cho các hoạt động Mỹ thuật tại các trường công Minnetonka.

Đọc của chúng tôi theo pháp luật

Tham dự một cuộc họp sắp tới

Reunions