Các cuộc họp MAA

Ban Giám đốc của Hiệp hội cựu sinh viên Minnetonka đáp ứng thứ ba của mỗi tháng tại Trung tâm dịch vụ khu học chánh Minnetonka (5621 County Road 101).

Các cuộc họp được mở và tất cả các cựu sinh viên được mời tham dự và chia sẻ ý tưởng của họ. Các cuộc họp bắt đầu lúc 6 giờ chiều và thường kết thúc vào lúc 8 giờ tối.

2019 ngày họp:

  • 19 tháng 2 năm 2019-Trung tâm dịch vụ quận
  • 19 tháng 3 năm 2019-Trung tâm dịch vụ quận
  • 16 tháng 4 năm 2019-Trung tâm dịch vụ quận
  • 21 tháng 5 năm 2019-Trung tâm dịch vụ quận


Nếu bạn quan tâm đến việc tham gia hội đồng quản trị, xin vui lòng email cho chúng tôi tại Alumni@minnetonkaschools.org

Reunions