Thông qua học tập kinh nghiệm, VANTAGE cung cấp một cơ hội duy nhất cho học sinh trung học để áp dụng các khóa học của họ trong môi trường thực tế. Sinh viên giải quyết các vấn đề kinh doanh xác thực thông qua việc học thực hành, các bài tập dựa trên dự án và làm việc trực tiếp với các cố vấn trong cộng đồng, tất cả trong khi đáp ứng các yêu cầu tín dụng học tập nghiêm ngặt.