Sinh viên VANTAGE phát triển năm kỹ năng chính và hoàn thành chương trình như những người trẻ tuổi tự tin sẵn sàng xuất sắc trong môi trường chuyên nghiệp:

  1. Chuyên nghiệp
  2. Làm việc theo nhóm
  3. Giải quyết vấn đề
  4. Truyền thông hiệu quả
  5. Lãnh đạo