Bằng cách nhắm mục tiêu năm kỹ năng dưới đây, sinh viên để vantage thanh niên tự tin sẵn sàng để vượt trội trong môi trường chuyên nghiệp:

  1. Chuyên nghiệp
  2. Làm việc nhóm
  3. Giải quyết vấn đề
  4. Truyền thông hiệu quả
  5. Lãnh đạo