biểu tượng sinh viên

Học sinh làm việc trên các dự án quan trọng cho các tổ chức bên ngoài, quản lý mối quan hệ cố vấn, học hỏi từ các giảng viên khách mời chuyên gia và khám phá thế giới chuyên nghiệp thông qua các chuyến thăm trang web.

"Tôi xây dựng sự lãnh đạo của mình bởi vì tôi đã tìm ra cách để thúc đẩy và truyền cảm hứng cho mọi người và khuyến khích họ làm những gì thúc đẩy họ." - Kendra, VANTAGE Alum


Chuyên nghiệp
Tải từ Vimeo...
Truyền thông
Tải từ Vimeo...
Làm việc theo nhóm
Tải từ Vimeo...
Lãnh đạo
Tải từ Vimeo...
Giải quyết vấn đề
Tải từ Vimeo...
Tác động lớn nhất
Tải từ Vimeo...


95%

Cựu sinh viên VANTAGE nói rằng VANTAGE đã giúp họ phát triển sự tự tin về khả năng thành công của họ

94%

Sinh viên VANTAGE nói rằng VANTAGE đang chuẩn bị tốt cho tương lai

98%

Sinh viên VANTAGE nói rằng VANTAGE đã giúp họ học cách cộng tác với các nhóm