Biểu tượng Tham gia

Chương trình Mentor là một thành phần không thể thiếu trong trải nghiệm VANTAGE.

Các cuộc họp hàng tháng là nền tảng của mối quan hệ. Vantage Mentors hướng dẫn một sinh viên trong một năm học. Học sinh của bạn quản lý các chi tiết, bạn chỉ cần xuất hiện và cung cấp quan điểm của bạn về một loạt các chủ đề.

 


Đang tải từ Vimeo...

Rất vui. Nó không phải là một cam kết thời gian rất lớn và bạn sẽ nhận được nhiều hơn nữa ra khỏi nó hơn bạn đưa vào nó.

- Brian Nau, Vantage Mentor và Giám đốc toàn cầu Cargill