Biểu tượng Tham gia

Chương trình Mentor là một phần không thể thiếu trong trải nghiệm VANTAGE.

Các cuộc họp hàng tháng là nền tảng của mối quan hệ. VANTAGE Mentors hướng dẫn một học sinh trong một năm học. Học sinh của bạn quản lý các chi tiết, bạn chỉ cần xuất hiện và cung cấp quan điểm của bạn về một loạt các chủ đề.

 


Đang tải từ Vimeo...

Thật thú vị. Đó không phải là một cam kết thời gian lớn và bạn sẽ nhận được nhiều hơn từ nó hơn là bạn đưa vào nó.

- Brian Nau, Cố vấn VANTAGE và Giám đốc Toàn cầu Cargill