Tiểu ban Tonka CARES

Thành viên liên minh Tonka CARES tình nguyện thời gian của họ trên một hoặc nhiều của sáu Ủy ban của chúng tôi. Thành viên làm việc trong các thiết lập Ủy ban nhỏ hơn, tạo chiến lược và làm việc cùng nhau để tạo ra kết quả tích cực. Kiểm tra mỗi trang Ủy ban để biết thêm thông tin và ngày họp và địa điểm.

Ủy ban Tonka CARES

Chúng tôi cần bạn!

Chúng tôi tìm kiếm sự hỗ trợ từ các thành viên dưới hình thức tham gia của Ủy ban, tuyển dụng thành viên, quyên góp tiền tệ, đóng góp bằng loại và tham gia vào tiếp cận cộng đồng.

Happy studets đứng tại trường trung học Commons

Kết nối với chúng tôi để tham gia

Nhận nhắc nhở hàng tuần, Mẹo hoạt động vui nhộn, bài viết hấp dẫn và nhiều hơn nữa!

Facebook biểu tượng Twitter biểu tượng

Của Judy Hanson
Điều phối viên dự án
judy.hanson@minnetonkaschools.org
952-401-5056 (bàn)