Về MPSF

Giới thiệu về quỹ

Tuyên bố tầm nhìn:

Quỹ trường công Minnetonka phù hợp với tầm nhìn của địa hạt: đảm bảo tất cả sinh viên của Minnetonka hình dung và theo đuổi những khát vọng cao nhất của họ trong khi phục vụ tốt hơn.

Tuyên bố sứ mệnh:

Tiến hành các trường công lập Minnetonka thông qua từ thiện chiến lược.

Quỹ trường công Minnetonka đóng chặt các nguồn lực cộng đồng hỗ trợ và gây quỹ cho các chương trình sáng tạo thay đổi bền vững trong giáo dục tất cả học sinh Minnetonka.


Quỹ, một đối tác có giá trị của các trường công Minnetonka, được quản lý bởi một hội đồng quản trị chín thành viên. Các đại diện của Hội đồng giáo dục Minnetonka, cán bộ lãnh đạo quận và Hiệp hội cựu sinh viên Minnetonka cũng tham dự các cuộc họp hội đồng của chúng tôi. Quỹ là một tổ chức được đăng ký, miễn thuế, Phi chính trị, Phi lợi nhuận độc lập của khu học chánh Minnetonka.