Giới thiệu về MPSF

Giới thiệu về Quỹ

Tuyên bố tầm nhìn:

Tổ chức Trường Công lập Minnetonka phù hợp với tầm nhìn đã nêu của Học khu: Đảm bảo tất cả học sinh Minnetonka hình dung và theo đuổi nguyện vọng cao nhất của họ trong khi phục vụ lợi ích lớn hơn.

Tuyên bố sứ mệnh:

Thúc đẩy các Trường Công lập Minnetonka thông qua hoạt động từ thiện chiến lược.

Tổ chức Trường Công lập Minnetonka đảm bảo các nguồn lực cộng đồng hỗ trợ và tài trợ cho các chương trình đổi mới tạo ra sự thay đổi bền vững rộng rãi trong việc giáo dục tất cả học sinh Minnetonka.


Quỹ, một đối tác có giá trị của Trường Công lập Minnetonka, được điều hành bởi Hội đồng Quản trị gồm mười chín thành viên. Đại diện của Hội đồng Giáo dục Minnetonka, nhân viên lãnh đạo Học khu và Hiệp hội Cựu sinh viên Minnetonka cũng tham dự các cuộc họp hội đồng quản trị của chúng tôi. Quỹ là một tổ chức phi chính trị, phi lợi nhuận đã đăng ký, được miễn thuế, độc lập với Học khu Công lập Minnetonka.