Liên hệ với chúng tôi

Địa chỉ gửi thư

Quỹ trường công Minnetonka
5621 County Road 101
Minnetonka, MN 55345

Liên hệ

Cho Lya Hurst
Giám đốc điều hành
952-401-5046
Email Lya

Hoang
Quản trị viên văn phòng
952-401-5040
Thư điện tử JILL

Vị trí

Quỹ không gian văn phòng ở cấp thấp hơn của Trung tâm dịch vụ quận.

Giờ làm văn phòng

Văn phòng của chúng tôi là nhân viên thứ hai-thứ sáu trong năm học. Chúng tôi đóng cửa cho các ngày lễ Minnetonka School District.