Tác động nền tảng tại Groveland

Trợ cấp giáo viên qua các năm

Trung tâm

 

Minnetonka Foundation Logo

kỷ niệm 1 triệu tài trợ giáo viên kể từ năm 1999

 

 


Theo dõi nền tảng trên phương tiện truyền thông xã hội

facebook_logos_PNG19751   Twitter_icon   Instagram_icon

 


Chúng tôi cũng cung cấp hỗ trợ tài chính liên tục cho các chương trình toàn học khu thông qua Quỹ Tài trợ.

Bộ Lego Prime STEM STEM


Lưu ngày cho các sự kiện Foundation

Tháng Hai 3, 2024
Những người tạo ra giấc mơ
Equestria Tây, Chaska MN