Các Trung tâm

Dự án: Trung tâm


SUY NGHĨ | ĐỔI MỚI | Tạo
Làm khuyến khích học tập bằng cách làm.

Thế giới đang thay đổi với tốc độ tuyệt vời. Tương lai đòi hỏi những người có thể giải quyết vấn đề, điều chỉnh, và giao tiếp tại nơi làm việc và môi trường ngày càng phức tạp. Trung tâm mời các sinh viên Minnetonka xây dựng thế giới mà họ có thể tưởng tượng.


Kể từ mùa xuân 2017, Quỹ đã hỗ trợ học dựa trên sản xuất bằng việc cung cấp tài liệu, đào tạo và các sự kiện hỗ trợ kinh nghiệm học tập về công nghệ, khoa học máy tính, thiết kế, chế tạo và kỹ thuật tại các trường PreK-8 Minnetonka. Sự tham gia của Quỹ cung cấp những trải nghiệm học tập cởi mở nhằm khuyến khích sáng tạo, cộng tác và làm việc theo nhóm để đạt được mục tiêu.


 Hành vi, kỹ năng và bộ nhớ
Được tăng cường bởi
Học tập dựa trên Maker


Từ SMU Maker giáo dục dự án tại Đại học Southern Methodist