Tác động của nền tảng tại Trung tâm Giáo dục Cộng đồng Minnetonka

 

MPSFoundation_Logo

 


Theo dõi nền tảng trên phương tiện truyền thông xã hội

facebook_logos_PNG19751   Twitter_icon   Instagram_icon

 


Chúng tôi cũng cung cấp hỗ trợ tài chính liên tục cho các chương trình toàn quận thông qua Quỹ tài trợ.

Robotics STEM Lego Spike Prime Sets

 

Lưu ngày cho các sự kiện nền tảng

 

Ngày 11 tháng 2
Nhà sản xuất giấc mơ
Bavaria Downs, Victoria MN