Quỹ Quốc tế học

Quỹ nghiên cứu quốc tế
Được thành lập bởi một nhà tài trợ vô danh, Quỹ học bổng này làm giảm bớt chi phí đi lại cho sinh viên trong chương trình nghiên cứu quốc tế (ISP) tại trường trung học Minnetonka với nhu cần tài chính đã được chứng minh. Các ứng dụng được phê duyệt bởi các khoa quốc tế nghiên cứu và trao hai lần mỗi năm học, trước các chuyến đi của ISP ở nước ngoài.

Quỹ cho phép sinh viên ISP Minnetonka mở rộng và hiểu sâu hơn về quốc gia đối tác của họ và các mối quan hệ quốc tế thông qua việc tham gia vào các chuyến du lịch quốc tế và tham dự các công trình nhóm và các sự kiện quốc tế trong bối cảnh kinh nghiệm học tập và làm giàu văn hóa của ISP.


Thực hiện một món quà tài chính cho quỹ chương trình nghiên cứu quốc tế


Tài liệu nghiên cứu quốc tế

Liên hệ: Chet Masteller
chet.masteller@minnetonkaschools.org

Đơn xin học bổng