Tác động nền tảng tại Clear Springs

Trợ cấp giáo viên qua các năm

Học sinh và giáo viên làm việc

 

MPSFoundation_Logo

 


Theo dõi nền tảng trên phương tiện truyền thông xã hội

facebook_logos_PNG19751   Twitter_icon   Instagram_icon

 


Chúng tôi cũng cung cấp hỗ trợ tài chính liên tục cho các chương trình toàn học khu thông qua Quỹ Tài trợ.

Bộ Lego Prime STEM STEM

 

Lưu ngày cho các sự kiện Foundation

 

Tháng Hai 3, 2024
Những người tạo ra giấc mơ
Equestria Tây, Chaska MN