Ủy ban Người được bổ nhiệm 2021

AMSD (các khu học chánh của Hiệp hội các vùng đô thị)

Katie Becker/ Lisa Wagner (Katie Becker/ Lisa Wagner)

MTA Liaisons

Chris Vitale / Mark Ambrosen

Tư vấn tài chính & Ủy Ban kiểm toán

Huy

Ủy ban đánh giá vật liệu

Khanh

Tư vấn giảng dạy và học tập

Đánh dấu Ambrosen

Quỹ trường công Minnetonka John Holcomb

PTO/PTA lãnh đạo

John Holcomb

Tư vấn giáo dục đặc biệt

Khanh

Các quan tâm Tonka

Mike Lesage
Tư vấn sức khỏe tâm thần Đánh dấu Ambrosen

TRƯỜNG HỢP

Lisa Wagner / Mike Lesage

Tư vấn giáo dục cộng đồng

Nguyen

Trường mầm non PTO/tư vấn

Nguyen

OPEB tư vấn

Huy