Ảnh nhóm công nhận hội đồng trường
Ủy ban Người được bổ nhiệm năm 2023

AMSD (Hiệp hội các khu học chánh metropolitan)

Tiến sĩ Mike Remucal

Liên lạc viên MTA

Meghan Selinger, Lisa Wagner

Ủy ban Tư vấn Tài chính

Patrick Lee-O'Halloran

Ủy ban đánh giá tài liệu

Meghan Selinger

Tư vấn dạy và học

Meghan Selinger
Quỹ trường công lập Minnetonka Chris Vitale

Lãnh đạo PTO/PTA

Mark Ambrosen

Tư vấn giáo dục đặc biệt

Katie Becker

Tonka CARES

Mark Ambrosen, Tiến sĩ Mike Remucal
Tư vấn sức khỏe tâm thần Tiến sĩ Mike Remucal

TRƯỜNG HỢP

Patrick Lee-O'Halloran, Lisa Wagner
Tư vấn giáo dục cộng đồng Katie Becker
Tư vấn mầm non và ECFE Meghan Selinger, Chris Vitale

Tư vấn OPEB

Patrick Lee-O'Halloran