Ủy ban 2020 bổ nhiệm

AMSD (các khu học chánh của Hiệp hội các vùng đô thị)

Đánh dấu Ambrosen

MTA Liaisons

Katie Becker/Chris Vitale

Tư vấn tài chính & Ủy Ban kiểm toán

Mike Lesage

Ủy ban đánh giá vật liệu

Nguyen

Tư vấn giảng dạy và học tập

Huy

Quỹ trường công Minnetonka

Khanh

PTO/PTA lãnh đạo

Đánh dấu Ambrosen

Tư vấn giáo dục đặc biệt

Khanh

Các quan tâm Tonka

Nguyen

TRƯỜNG HỢP

Lisa Wagner/Mark LeSage

Tư vấn giáo dục cộng đồng

John Holcomb

Trường mầm non PTO/tư vấn

Của Chris Vitale

OPEB tư vấn

Mike Lesage