Tư vấn

Dịch vụ hỗ trợ tại MMW tập trung vào sự xuất sắc lấy trẻ em làm trung tâm và giúp học sinh của chúng tôi đạt được mức độ thành tích cao của học sinh. Các dịch vụ hỗ trợ bao gồm cố vấn hướng dẫn, chuyên gia y tế, chuyên gia dinh dưỡng thực phẩm và nhân viên xã hội.

Mỗi chuyên gia này đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển học tập và xã hội của mỗi sinh viên của chúng tôi.

mmw