Về trường của chúng tôi

Chúng tôi là một mẫu giáo thông qua trường lớp 5 nằm ở Minnetonka, Minnesota. Chúng tôi là một phần của khu học chánh Minnetonka công #276. Trường công quận Minnetonka phục vụ các cộng đồng Minnetonka, Chanhassen, Deephaven, Eden Prairie, Excelsior, Greenwood, Shorewood, Vịnh Tonka, Victoria và Woodland.

Tại trường tiểu học Groveland, chúng tôi phục vụ cho các cư dân Minnetonka và Woodland. Chúng tôi nằm 8 dặm về phía tây của Minneapolis, Minnesota.