Hỗ trợ & Tài nguyên

Tonka Online được dành riêng để đảm bảo sự thành công của con bạn. Cho dù bạn đang tìm kiếm hỗ trợ học tập, có câu hỏi về yêu cầu chương trình hoặc gặp phải vấn đề công nghệ, Học khu ở đây để cung cấp trợ giúp.

Giáo viên

Giáo viên của bạn sẽ có thể truy cập trong ngày học, trong giờ làm việc và qua email. Vui lòng kiểm tra với từng giáo viên để có được thông tin liên lạc của họ.

Câu hỏi chung & Hỗ trợ

Liên hệ lớp K-8
Nếu bạn có thắc mắc về tùy chọn chương trình học trực tuyến cho học sinh lớp K-8, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email theo số k-8.elearning@minnetonkaschools.org hoặc qua điện thoại theo số (952) 283-8126. 

Liên hệ lớp 9-12
Nếu bạn có thắc mắc về tùy chọn chương trình học trực tuyến cho học sinh từ lớp 9 đến lớp 12, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email theo số tonkaonline@minnetonkaschools.org hoặc qua điện thoại theo số (952) 401-4047.

Hỗ trợ kỹ thuật

Tài nguyên công nghệ
Xem hướng dẫn cho học sinh và phụ huynh về các công cụ công nghệ được sử dụng cho e-learning ở Minnetonka.

Yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật

Bộ phận trợ giúp gia đình là một nguồn tài nguyên khi bạn gặp vấn đề. Nếu bạn không thấy câu hỏi của mình được đề cập trên trang web của họ hoặc trong tài liệu này, vui lòng gửi email cho Webhelpdesk.TO@minnetonkaschools.org.